Problematika nakládání s odpady

Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších právních předpisů, a navazujícími vyhláškami MŽP.

Nakládání s odpady, které je v rozporu s příslušnými právními předpisy, s sebou nese riziko právních a finančních postihů ze strany orgánů státní správy, přičemž výše těchto sankcí se pohybuje v řádu desítek tisíc až miliónů korun.

Komu jsou služby v oblasti nakládání s odpady určeny

Původcem odpadu je každá právnická osoba neby fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, popřípadě provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů.

Naše služby v oblasti nakládání s odpady jsou určeny všem podnikajícím subjektům:

 • kterým se z personálních, časových i finančních důvodů nevyplatí zajišťovat tuto oblast vlastními silami,
 • které musí ze zákona zajistit posouzení nezávislou osobou,
 • které nemají pro tuto oblast potřebnou kvalifikaci,
 • které potřebují odbornou konzultaci.

Komplexní a individuální přístup

Skladba služeb v oblasti nakládání s odpady vychází z individuálních požadavků klienta, a to od jednotlivých dílčích služeb (jako jsou například odběry vzorků, zpracování provozních řádů, plánů odpadového hospodářství nebo odborných posudků) až po komplexní balíček služeb (výkon funkce odpadového hospodáře či podnikového ekologa). V případě zájmu jsme schopni provést externí prověření současného stavu nakládání s odpady a posouzení shody s platnou legislativou, včetně navržení nápravných opatření a jejich zajištění. Svým klientům rovněž nabízíme zastupování při jednáních s orgány státní správy ve věcech, které se týkají odpadového hospodářství.

Naše služby v oblasti nakládání s odapdy zahrnují

 • Certifikace, v rámci které je možné získat certifikát SUCO - Odborný podnik pro nakládání s odpady.
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Interní a externí školení v oblasti nakládání s odpady.
 • Odběry a chemické analýzy vzorků odpadů, zemin, sedimentů a stavebních konstrukcí.
 • Odborné posudky v oblasti nakládání s odpady.
 • Prověření současného stavu a posouzení shody s legislativou.
 • Rizikové analýzy.
 • Studie zaměřené na specifická témata v oblasti nakládání s odpady.
 • Vedení evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi.
 • Výkon funkce odpadového hospodáře.
 • Vypracování a tisk identifikačních listů nebezpečných odpadů.
 • Zpracování osvětových a vzdělávacích materiálů v oblasti nakládání s odpady pro různé cílové skupiny.
 • Zpracování plánů odpadového hospodářství a jejich aktualizace.
 • Zpracování provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady.
 • Zpracování ročního hlášení o produkci odpadů.
 • Zpracování systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů.
 • Další služby vycházející ze specifických požadavků klienta.

Svým klientům nabízíme nestranný, komplexní a objektivní přístup k dané problematice spočívající v pokrytí všech dílčích složek. Problematika odpadového hospodářství je součástí našich dalších služeb, které se zaměřují na posouzení rizik ve vztahu k životnímu prostředí v rámci provádění environmentální due diligence nebo zpracování tzv. EIA. Při své práci využíváme znalostí a zkušeností našich odborníků, stejně jako ověřených metodik a know-how z mateřské společnosti v Německu.

Přínosy pro firmy

 • Eliminace hrozby správních deliktů a z nich pramenících sankcí.
 • Finanční a časová úspora.
 • Jistota ošetření oblasti nakládání s odpady dle platné legislativy.
 • Návrhy nápravných opatření cílené na konkrétní možnosti využití.
 • Přehled o produkci odpadu.
 • Zastupování při vyjednávání s orgány státní správy.
 • Zdůraznění Vašeho environmentálně zodpovědného přístupu.

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...