Zákon o odpadech řeší i sankce, které mohou udělit příslušné orgány státní správy (příslušný obecní úřad nebo ČIŽP) za neplnění povinností vyplývajícího z tohoto zákona navazujících právních předpisů. Výše sankcí je uvedena v § 66 zákona a může se pohybovat v řádech 10 tis. až 10 mil. Kč.

Příklady udělených pokut ČIŽP za porušení povinností na úseku OH v roce 2010. Mezi nejčastější pokutované přestupky patřily:

 • Předání odpadu osobě, která nebyla k převzetí odpadu podle zákona o odpadech oprávněna (cca 100 - 300 tis. Kč).
 • Převzetí odpadu fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která nebyla k převzetí odpadu podle zákona o odpadech oprávněna (cca 80 - 100 tis. Kč).
 • Porušení schváleného provozního řádu zařízení k využívání odpadů, kdy byl, v rozporu se schváleným provozním řádem (cca 100 tis. – 1,5 mil. Kč).
 • Nevedení průběžné evidence a nepodání ročního hlášení (cca 50 tis. Kč).
 • Neoprávněné nakládání s NO – bez souhlasu příslušného správního úřadu (cca 50 tis. Kč).
 • Neoprávněné provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu bez souhlasu příslušného krajského úřadu (cca 300 - 700 tis. Kč).
 • Netřídění odpadu (cca 150 tis. Kč).

Ohlašovací povinnosti původců odpadů

 • V případě nakládání s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle IPPC.
 • V případě provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů - lze toto zařízení provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení").
 • V případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, je povinnost zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.
 • V případě, že byl udělen souhlas k provozování zařízení podle zákona nebo IPPC, plní se ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování (IRZ) životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
 • Ohlásit ustanovení Odpadového hospodáře, a to do 30 dní od změny (překročení produkce odpadů > 100 tun NO).
 • Při přepravě NO - zaslat evidenční list pro přepravu NO (ELPNO) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení.
 • Při přepravě NO - informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu.
 • V případě zpracování POH původce - je původce povinen zaslat kopii návrhu svého plánu odpadového hospodářství k posouzení krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to nejpozději do 1 roku, kdy nastala povinnost pro jeho zpracování, popř. do 3 měsíců v případě jakékoliv jeho změny.

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...