Chemické látky a přípravky mohou být dobrým sluhou, ale špatným pánem. Proto je nakládání s nimi upraveno jak národními, tak mezinárodními předpisy. Za nakládání s chemickými látkami a přípravky se považuje jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. Povinnosti, vztažené k nakládání s chemickými látkami jsou dány zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a dalšími právními předpisy.

REACH a CLP

REACH, který představuje novou evropskou strategii v oblasti chemických látek, je akronymem vytvořeným z prvních písmen anglických výrazů: Registration (registrace), Evaluation (hodnocení) and Authorisation (autorizace) of Chemicals (chemikálií). Toto nařízení zahrnuje veškeré povinnosti registrace, hodnocení, povolování a omezovaní chemických látek a přípravků v rámci EU. Nařízení by mělo zajistit, aby se na území EU vyráběly a dovážely pouze takové chemické látky a přípravky, u nichž jsou známy jejich nebezpečné vlastnosti a dále, aby byly vyráběny, používány a odstraňovány bezpečným způsobem.

Nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures - Klasifikace, označování a balení látek a směsí) je dalším významným evropským nařízením upravujícím nakládání s chemickými látkami a přípravky.

Přes nesporné přínosy přináší REACH a CLP současně i určitou finanční a administrativní zátěž především pro výrobce a dovozce. Proto se vyplatí svěřit tuto oblast odborníkům.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní list poskytuje bezpečnostní, ekologické, toxikologické a právní informace vztahující se k dané chemické látce nebo směsi. Forma bezpečnostního listu je určena jak českými zákony, tak Směrnicemi EU. Při zpracování bezpečnostních listů není možné spoléhat se na pouhý překlad bezpečnostního listu z původního jazyka. Kontrola vazby na aktuální legislativu je při zpracování bezpečnostních listů velmi důležitá.

Portfolio služeb v oblasti chemických látek

Balíček služeb

 • Komplexní služby související s dovozem a vývozem nebezpečných chemických látek a přípravků.

Jednotlivé služby

 • Expertní činnost v oblasti REACH a CLP.
 • Zpracování, překlad a revize bezpečnostních listů.
 • Zadávání bezpečnostních listů do databáze NCHLP (nebezpečných chemických látek a přípravků).
 • Zpracování a kontrola návrhů etiket.
 • Zpracování identifikačních listů nebezpečného odpadu.
 • Oznámení biocidních přípravků.
 • Zpracování klasifikace a posouzení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků.
 • Zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Zajištění výkonu činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Zajištění pravidelných školení zaměstnanců vztažených k nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Zastupování klientů při jednáních s orgány státní správy a kontroly.
 • Provádění interních kontrol správného nakládání s NCHLP u klientů.
 • Zpracování odborných studií.
 • Zpracování provozních řádů pro zařízení k nakládání s NCHLP a pro sklady odpadů.
 • Zajištění podkladů pro zpracování vlastního environmentálního tvrzení, případně nezávislé ověření tvrzení – např. prohlášení biologické rozložitelnosti produktu.
 • Expertní činnost v oblasti ecolabellingu.

Přínosy pro firmy

 • Kompletní portfolio služeb.
 • Eliminace rizika při uvádění produktů na trh.
 • Právní jistota při nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí.
 • Posílení vaší pozice vůči třetím stranám.
 • Odborná kvalifikace specialistů a bohaté mezinárodní zkušenosti.
 • Garance kvality služeb s více než 140letou tradicí.

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...