Jednoznačná a věrohodná propagace environmentálních přínosů produktů a služeb

 • Kompostovatelný / recyklovatelný
 • Obsahující recyklovatelný materiál
 • Snížená spotřeba energie / vody
 • Snížené užití zdrojů
 • Opakovaně použitelný / naplnitelný
 • Snížené množství odpadu
 • Snížené množství těkavých organických látek

Environmentální značení

Důležitými kritérii, kterými se spotřebitelé při volbě různých variant výrobků a služeb řídí, jsou kromě kvality a ceny, také informace o vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Tento trend je možné sledovat rovněž v rámci některých výběrových řízení na veřejné zakázky, ať už se jedná o úklidové služby nebo dodávku automobilů.

Velká část firem se tomuto trendu přizpůsobuje a hledá nástroje, kterými může prokázat snížený dopad svých výrobků a služeb na životní prostředí. Zavedení systémů environmentálního managementu dle ISO 14001 nebo nově energetického managementu dle EN 16001 je jednou z možností. Pokud však chce podnik deklarovat konkrétní environmentální vlastnosti svých výrobků a služeb, nabízí se mu nadstavba, kterou je systém environmentálního značení (ecolabelling).

Společnost, která se rozhodne dosáhnout lepších environmentálních vlastností svých výrobků je zpravidla nucena přenášet tyto požadavky také na své dodavatele. Příkladem může být stavebnictví. S rostoucí poptávkou po certifikaci udržitelnosti budov (např. dle standardu LEED, BREEAM, DNGB, SCoRE apod.) vzrůstá i poptávka po stavebních výrobcích a materiálech, u nichž jsou deklarovány konkrétní environmentální přínosy, jako např. obsah recyklovaného materiálu nebo nízký obsah těkavých organických látek. Dalším příkladem mohou být úklidové služby. Úklidové firmy, které chtějí deklarovat, že provozují své služby environmentálně šetrným způsobem, poptávají od svých dodavatelů ekologicky šetrnější čistící prostředek.

Kterou značku zvolit?

Ekoznaček a systémů ekoznačení existuje celá řada, což je také jeden z důvodů, proč je pro spotřebitele stále těžší orientovat se v informacích uváděných na výrobcích. 

Typy environmentálního značení a prohlášení vycházejí z rodiny norem ISO 14000

 • I. typ environmentálního značení a prohlášení vychází z ČSN ISO 14024
  Národní systém ekoznačení - např. "Ekologicky šetrný vrýobek"
  Striktně daná pravidla pro jednotlivé produktové řady
 • II. typ environmentálního značení a prohlášení vychází z ČSN ISO 14021
  Vlastní environmentální tvrzení, které může výrobce deklarovat sám
  Příklady: kompostovatelný, obsahující recyklovaný materiál, snížená spotřeba vody apod.
 • III. typ environmentálního značení a prohlášení vychází z ČSN ISO 14025
  Textový dokument shrnující environmentální aspekty ve všech fázích životního cyklu výrobku nebo služby (metoda LCA)
  Vyžaduje nezávislé ověření třetí stranou

Každý z typů ekoznačení má své výhody i nevýhody. Nejvěrohodnější a nejrozpoznatelnější pro spotřebitele jsou národní ekoznačky (I. typ ekoznačení), např. „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo evropská „EU ecolabel“. Tyto ekoznačky je však možné aplikovat pouze na některé produktové řady, ke kterým existují příslušné technické směrnice s konkrétními kritérii.

Nejkomplexnější zhodnocení environmentálních vlastností výrobku představuje III. typ ekoznačení, který počítá s detailním vyhodnocením všech aspektů v průběhu celého životního cyklu výrobku. Jedná se však zároveň o nejpracnější a nejnákladnější způsob jak deklarovat snížený vliv na životní prostředí.

Nejjednodušší a nejlevnější variantou se může jevit II. typ značení, který si vystavuje sám výrobce. Vlastní environmentální tvrzení je možné použít i v případech, kdy výrobek nemůže svými vlastnostmi dosáhnout na udělení národní ekoznačky, avšak některé jeho vlastnosti je možné považovat za environmentálně šetrnější či příznivější.

Greenwashing

V případě vlastních environmentálních tvrzení existuje velké riziko uvádění klamavých tvrzení, tzv. greenwashing. Klamavá tvrzení mohou být záměrná, avšak i neúmyslná pramenící ze špatné orientace v požadavcích na deklarování a doložení konkrétních environmentálních přínosů. Příkladem je mylné uvádění obsahu recyklovaného materiálu, kdy dochází často k zásadní záměně pojmů. Proto se vyplatí svěřit i zpracování vlastního environmentálního tvrzení odborníkům, případně si jej nechat ověřit nezávislou třetí stranou.

Hlavní zásady zpracování vlastního environmentálního tvrzení

 • Používejte ověřitelná, relevantní, doložitelná, přesná a nezavádějící tvrzení.
 • Své tvrzení podložte postupem, který zajistí získání přesných a reprodukovatelných informací.
 • Buďte transparentní – umožněte přístup k relevantním podkladům pro zpracování vašeho tvrzení (protokoly o testování apod.).
 • Neopomeňte ve snaze vyzdvihnout pozitiva na některé vlastnosti, které by naopak mohly být negativní.
 • Nevyvolávejte dojem, že byl výrobek certifikován nezávislou organizací v případě, že tomu tak není.
 • Neuvádějte vlastnosti, které nejsou pro daný typ výrobku relevantní (např. tvrzeni, že deodorant je „bez freonů“, je zavádějící, protože bez freonů jsou v současnosti všechny obdobné výrobky).

Portfolio služeb v oblasti environmentálního značení

TÜV SÜD nabízí služby vztahující se ke všem uvedeným typům ekoznačení.

 • Posouzení výrobku/výrobkové řady z hlediska potenciálu pro využití různých typů ecolabellingu.
 • Zpracování environmentálních kritérií pro dodávky surovin, materiálů, výrobků a služeb.
 • Komplexní příprava podkladů potřebných k získání mezinárodní či národní „ekoznačky“.
 • Komplexní příprava podkladů potřebných k deklaraci vlastního environmentálního tvrzení dle ISO 14021.
  - Obsah reyklovaného materiálu
  - Degradovatelnost / kompostovatelnost
  - Snížená spotřeba energie / vody / zdrojů
  - Snížené množství odpadu / vody
  - Opakovaně použitelný / naplnitelný
  - Obsah těkavých organických látek a další
 • Nezávislé ověření vlastního environmentálního tvrzení dle normy ISO 14021
  - Ověření poskytnuté dokumentace
  - Ověření plnění kritérií formou auditu na místě a kontrolou vzorku dodavatelů
    jednotlivých materiálů
 • Verifikace uhlíkové stopy - Carbon footprint

Proč si zvolit TÜV SÜD Czech

 • Jednoznačné a garantované informace pro vaše zákazníky.
 • Eliminace rizika greenwashingu.
 • Zvýšení důvěryhodnosti vlastního environmentálního tvrzení.
 • Právo k užívání značky (oktagonu).
 • Posílení vaší pozice na trhu.
 • Odborná kvalifikace specialistů a bohaté mezinárodní zkušenosti.

 

 

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...