EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí

EIA (Environmental Impact Assessment) - posuzování vlivu na životní prostředí je jením z účinných preventivních nástrojů ochrany životního prostředí. Platným legislativním předpisem v tomto procesu je zákon č. 100/2001 Sb. V rámci procesu pro posouzení územních plánů a koncepcí je SEA (Strategic Environmental Assessment.

IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění

Integrovaná prevence a omezování znečištění, upravená zákonem č. 76/2002 Sb., je dalším preventivním nástrojem v oblasti ochrany životního prostředí. Základním nástrojem IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) je tzv. integrované povolení a povolovací řízení, směřující k jeho vydání a periodickému obnovování. Integrované povolení nahrazuje několik rozhodnutí, vyjádření a souhlasů příslušných správních orgánů.

Komu jsou služby v oblasti hodnocení vlivu na životní prostředí určeny

Rozsah investičních záměrů, na které se vztahuje EIA, je dán přílohou zákona č. 100/2001 Sb. Jedná se především o velké stavby, jakými jsou např. elektrárny, cementárny, chemické podniky, liniové stavby apod. Kromě výstavby nových objektů výrobního i nevýrobního charakteru se jedná také o rozšíření stávajícího provozu či zavedení nové technologie. EIA se může zpracovávat i v případě menších staveb, kde se dá předpokládat výraznější vliv na životní prostředí.

Integrované povolení se vztahuje na velké energetické, chemické, metalurgické, potravinářské a zemědělské podniky a podniky zabývající se zpracováním a ukládáním odpadů.

Komplexní a individuální přístup

Zásady, kterými se (nejen) při zpracování EIA a SEA řídíme:

 • prevence,
 • demokratičnost,
 • variantnost,
 • systematičnost,
 • komplexnost,
 • diferenciace,
 • srozumitelnost a prokazatelnost,
 • odpovědnost,
 • apolitičnost.

Při posuzování vlivů na životní prostředí vycházíme ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. Komplexně zhodnotíme vlivy při přípravě, realizaci, provozování a ukončení posuzovaného záměru. Posoudíme také návrhy opatření k předcházení vlivů na životní prostředí.

Našim klientům nabízíme nestranný, komplexní a objektivní přístup k dané problematice spočívající v pokrytí všech dílčích složek životního prostředí.

Rozsah činnosti v oblasti hodnocení vlivu na životní prostředí

V rámci procesu EIA, SEA a IPPC nabízíme:

 • Zpracování oznámení záměru („malá EIA") a podlimitního záměru.
 • Zpracování dokumentace EIA („velká EIA") a SEA.
 • Zpracování odborných posudků a doplňkových studií.
 • Vizualizaci a prezentaci získaných dat a údajů ve formě tematických mapových výstupů s využitím GIS technologie.
 • Zastupování při jednáních s orgány státní správy a při veřejném projednávání záměru.
 • Zpracování nebo asistenci při zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení.
 • Podporu při změnovém řízení po vydání integrovaného povolení.

Součástí naší nabídky je rovněž zajištění:

 • Modelových výpočtů - hlukové a rozptylové studie.
 • Autorizovaného měření emisí a imisí (včetně měření pachových látek).
 • Odborných posudků a provozních řádů pro zdroje znečišťování ovzduší.
 • Průzkumu a biologického hodnocení zájmové lokality.
 • Posouzení vlivu na stanoviště a druhy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
 • Posouzení vlivu na krajinný ráz.
 • Hydro-geologického posouzení a vyhodnocení starých zátěží.
 • Zpracování plánu opatření pro případ havarijního úniku látek.
 • Vyhodnocení zdravotních rizik.
 • Energetického auditu.
 • A dalších odborných studií.

Přínosy pro firmy

 • Kompletní portfolio služeb.
 • Nezávislé objektivní zhodnocení vašeho záměru.
 • Odborná kvalifikace specialistů a bohaté mezinárodní zkušenosti.
 • Garance kvality služeb s více než 140letou tradicí.
 • Eliminace rizika investice.
 • Posílení vaší pozice vůči třetím stranám.
 • Zdůraznění vašeho environmentálního přístupu.
 • Právní jistota v procesech plánování, schvalování i v průběhu vlastního provozu.

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...