Domů / Životní prostředí


Environmentální značení (Ecolabelling)

Jednoznačná a věrohodná propagace environmentálních přínosů produktů a služeb Kompostovatelný / recyklovatelný Obsahující recyklovatelný materiál Snížená spotřeba energie / vody Snížené užití zdrojů Opakovaně použitelný / naplnitelný Snížené množství odpadu Snížené množství těkavých...

celý článek

Odpadové hospodářství strojírenského podniku

Problematika nakládání s odpady Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších právních předpisů, a navazujícími vyhláškami MŽP. Nakládání s odpady, které je v rozporu s příslušnými právními předpisy, s sebou nese riziko právních a...

celý článek

Odpady a sankce

Zákon o odpadech řeší i sankce, které mohou udělit příslušné orgány státní správy (příslušný obecní úřad nebo ČIŽP) za neplnění povinností vyplývajícího z tohoto zákona navazujících právních předpisů. Výše sankcí je uvedena v § 66 zákona a může se pohybovat v řádech 10 tis. až 10 mil....

celý článek

EIA a IPPC

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assessment) - posuzování vlivu na životní prostředí je jením z účinných preventivních nástrojů ochrany životního prostředí. Platným legislativním předpisem v tomto procesu je zákon č. 100/2001 Sb. V rámci procesu pro posouzení...

celý článek

Environmentální due diligence

Každý kupec či investor potřebuje pro správné rozhodnutí řadu objektivních podkladů, které mu umožní posoudit míru rizika spojenou s nákupem, slučováním, akvizicí nebo jinou obchodní transakcí. Kromě finančních, právních, tržních a technických aspektů hrají svoji významnou roli také možná...

celý článek

Nakládání s chemickými látkami

Chemické látky a přípravky mohou být dobrým sluhou, ale špatným pánem. Proto je nakládání s nimi upraveno jak národními, tak mezinárodními předpisy. Za nakládání s chemickými látkami a přípravky se považuje jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a...

celý článek