Posouzení shody výrobků před uvedením na trh je klíčovým dokladem o shodě výrobku s legislativou EU, jež umožňuje volný pohyb výrobků v rámci evropského trhu. Výrobce tímto právním aktem na svou zodpovědnost prohlašuje, že splnil požadavky odpovídajících zákonů k posouzení shody a získání označení CE a proto u daného výrobku zaručuje, že může být prodáván v celém Evropském hospodářském prostoru (EEA, 27 členských zemí EU, a v zemích EFTA – Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a také v Turecku.

Označení CE potvrzuje, že výrobek byl před uvedením na trh přezkoušen, a tudíž splňuje legislativní požadavky na bezpečnost. To znamená, že výrobce ověřil, že výrobek odpovídá všem relevantním základním požadavkům (například na ochranu zdraví a bezpečnosti) příslušných směrnic, Případně, zda byl výrobek přezkoušen notifikovaným orgánem odpovědným za hodnocení shody. Výrobce odpovídá za provedení hodnocení shody, za vedení technických záznamů, vydání ES prohlášení o shodě a upevnění označení CE na výrobek.

Výrobková certifikace představuje jeden z důležitých nástrojů při uvádění výrobku na jednotný trh EU. Legislativa Evropské unie a její úprava v českém prvním řádu klade celou řadu požadavků na výrobce i dovozce.

TÜV SÜD Czech vystupuje při posuzovaní shody výrobků jako nestranný akreditovaný inspekční orgán, jako akreditovaný certifikační orgán výrobků a také jako notifikovaná osoba s identifikačním číslem 1017 (NB 1017).

Základní legislativa v ČR

 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.
 • Nařízení vlády č. 170/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení - účinnost od 15. prosince 2011.

Základní legislativa v EU

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.

Definice strojních zařízeni

Strojním zařízením se rozumí:

 • Soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného použití.
 • Soubory strojních zařízení viz výše nebo soubor neúplných strojních zařízení, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby fungovaly jako integrovaný celek, nebo soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla.

Posuzováni shody nových výrobků uvedených v příloze č. 4 směrnice pro stroje

Tyto výrobky se vyznačuji vysokou mírou nebezpečí pro osoby, zvířata a životní prostředí, a proto musí shodu s požadavky směrnice a harmonizovaných norem posuzovat notifikovaná osoba (NB). Jedná se například o vybrané dřevoobráběcí stroje, lisy, nakládací vozy pro sběr domovního odpadu, servisní zvedáky pro vozidla.

Pokud jsou plně použity harmonizované normy, může výrobce:

 • Provést posouzení shody sám nebo s využitím technické pomoci akreditovaného subjektu TÜV SÜD Czech.
 • Nechat výrobek certifikovat NB v rámci ES přezkoušení typu.
 • Využít komplexního posouzeni systému jakosti NB.

Pokud nejsou plně použity harmonizované normy nebo tyto normy neexistuji, může výrobce:

 • Nechat výrobek certifikovat NB v rámci ES přezkoušení typu.
 • Využít komplexního posouzení systému jakosti NB.

Posuzováni shody výrobků neuvedených v příloze č. 4 směrnice

Do této skupiny patří všechny ostatní výrobky, které splňují kritéria pro strojní zařízení. Posouzení shody může provádět sám výrobce v rámci interního řízení výroby.

V tomto případě je výhodné využít technickou pomoc společnosti TÜV SÜD Czech při zpracování analýzy rizik posouzeni shody a je vhodné nechat certifikovat výrobek jako podklad pro vlastní posouzení shody.

V oblasti posuzováni shody nových strojních zařízeni společnost TÜV SÜD Czech nabízí:

 • Komplexní služby notifikované osoby (NB 1017).
 • Technickou podporu akreditovaného inspekčního organu (IO 4002) při posuzováni shody.
 • Technickou pomoc při zpracování analýzy rizik.
 • Odborné konzultace a vzdělávání.

Inspekce strojních zařízení v provozu

TÜV SÜD Czech nabízí rovněž služby v oblasti bezpečného provozu strojů a technických zařízení. Ze zákoníku práce a z navazujícího nařízení vlády č. 378/2001 Sb. vyplývají povinnosti pro provozovatele týkající se bezpečného provozu těchto zařízení. Všechny uvedené činnosti společnost TÜV SÜD Czech provádí jako akreditovaný inspekční orgán.

 • Posouzení provozovaných strojů a zařízeni, včetně analýzy rizik podle příslušných předpisů se zohledněním požadavků nařízení vlády 378/2001 Sb.
 • Posouzení vhodnosti a úplnosti provozovatelem zapracovaných provozních návodů a místního provozního bezpečnostního předpisu.
 • Posuzovaní provozních rizik v rámci BOZP na pracovištích.
 • Posouzeni návrhů opatření k nápravě, vyplývajících z analýzy provozních rizik.
 • Provádění následných periodických kontrol.

Komu jsou činnosti společnosti TÜV SÜD Czech určeny?

 • Výrobcům nebo dodavatelům nových strojních zařízení.
 • Dovozcům zařízeni ze zemí mimo EU.
 • Provozovatelům nebo majitelům strojních zařízení.
 • Investorům v rámci instalace a provozu strojních zařízení.

Přínosy pro firmy

 • Možnost dodávat strojní zařízení na trhy EU bez jakýchkoliv omezení.
 • Získaní objektivních informací o technickém stavu a úrovni bezpečnosti strojních zařízení pro majitele a servisní firmy.
 • Využití zkušební značky TÜV v rámci certifikace výrobku.
 • Řešeni rizik a BOZP na pracovištích.
 • Posuzování nápravných opatření BOZP.

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...