Fotovoltaika

Služby pro banky a investory

Výpočty produkce elektrické energie

Výpočet roční produkce elektrické energie je jedním ze základních dokumentů přípravné fáze projektu. Předpokládané množství produkované energie je zároveň klíčovým ukazatelem, na jehož základě je posuzována ekonomická výhodnost již realizovaného projektu (např. pro důvody refinancování).

Vlastní výpočet je zpracován s přihlédnutím k použité technologii energetického zdroje, technickému řešení, lokálním podmínkám a úrovni slunečního osvitu v dané lokalitě. TÜV SÜD Czech pro zákazníky zpracovává dva druhy kalkulací:

 • Energetický audit – kalkulace včetně očekávaných budoucích ekonomických ukazatelů projektu
 • Kalkulace PVSYST – detailní kalkulace včetně odhadu ztrát systému

Studie zastínění

Posouzení a změření vlivu stínění okolních překážek na výkonnost celé FVE. Naměřená data slouží jako vstup do PVSYST kalkulace. Studie zastínění je velmi přesným nástrojem pro určení předpokládané roční produkce elektrické energie FVE systému.

Posouzení vhodnosti lokality

Místní posouzení lokálních předpokladů (stínění, vedení vysokého napětí, vodní zdroje, sklon lokality apod.) k vybudování fotovoltaického zdroje.

Technická due diligence

Technická due diligence projektu FVE hraje důležitou roli ve fázi plánování nebo během realizace projektu. Nezastupitelnou úlohu má tento typ posouzení i při hodnocení již dokončeného projektu (např. refinancování). Technická due diligence je synonymem komplexního posouzení projektu z hlediska plnění podmínek platných místních a mezinárodních norem, použité technologie či celkového návrhu projektu. Vedle technických aspektů je ověřováno vlastnictví dotčených pozemků, platnost vydaných rozhodnutí, povolení, licencí, znění smlouvy o dílo a další.

Certifikace PV elektráren

Certifikace PV elektráren je periodické posouzení technického stavu a skutečných výkonových parametrů PV elektrárny. V případě úspěšného splnění všech technických podmínek je společností TÜV SÜD Czech vystaven pro danou elektrárnu certifikát TÜV SÜD Czech s platností 2 roky.

Kontrola statického návrhu nosných konstrukcí

Jedním z nejčastějších problémů vzniklých při návrhu fotovoltaické elektrárny, je nevhodný statický návrh nosných konstrukcí. Správnost statického návrhu (zohlednění všech nutných faktorů) je přitom klíčem k bezproblémovému provozu elektrárny v dané lokalitě a v daných sněhových a větrných podmínkách.

Kontrola přejímek technologie

Na místě výstavby je za účasti zástupce investora/zhotovitele provedena inspektorem TÜV SÜD Czech kontrola neporušenosti a správnosti (množství/typ/model/výkon) dodané technologie. Po skončení inspekce je vystaven protokol o kontrole, na jehož základě je financující bankou proplacena faktura za dodanou technologii.

Finanční monitoring

Posouzení úměrnosti a správnosti fakturované částky ve vazbě na fyzické posouzení stavu dokončenosti prací.

Monitoring a dohled při výstavbě

Pravidelný monitoring stavu a kvality dokončených prací (stavební, elektro, montáž vlastní technologie). Po každé kontrole je zpracován protokol o provedené kontrole s uvedením nalezených neshod a návrhem jejich řešení.

Služby před expedicí jednotlivých komponent

Kontrola dodávek PV technologie před její expedicí z výrobní továrny k zákazníkovi.

Laboratorní měření výkonových parametrů panelů

Měření skutečných elektrotechnických charakteristik fotovoltaického panelu (I-V křivka) za STC podmínek (1000W/m2, 1.5 AM, 25°C). Služba je nabízena ve dvou variantách:

 • Akreditovaná měření laboratoří s periodickými kontrolami plnění podmínek dle mezinárodních standardů IEC 17025, IEC 61215, IEC 61730 a IEC 61646.

 • Neakreditovaná měření.

Místní měření již zapojených panelů

Měření I-V charakteristiky panelů, stringů a měření jednofázových měničů. Služba je realizována na místě.

 

Služby pro výrobce

Mezinárodní certifikace panelů dle IEC 61215/61730/61646

Platný certifikát fotovoltaických panelů dle norem IEC je klíčem ke zvýšení konkurenceschopnosti daného produktu na globálním trhu. Certifikát deklaruje splnění všech náročných testovacích procedur předepsaných normami a potvrzuje, že výrobní proces splňuje náročná technická a procesní kritéria kladená na takový produkt. 

Každý zodpovědný investor certifikát IEC 61215/61730/61646 od svého dodavatele vyžaduje.

Mezinárodní certifikace komponent

Certifikace ostatních komponent dle platných lokálních a mezinárodních standardů.

Tovární audity

Verifikace souladu výrobních procesů s adekvátními normami

Výzkumné a vývojové zkoušky

R&D zkoušky vašich produktů ve fázi vývoje.

MCS certifikace

MSC certifikace (The Microgeneration Certification Scheme) – certifikace výrobních a organizačních procesů výrobního závodu. MCS je nezbytnou součástí pro vstup vašeho produktu na trh Velké Británie.

Audity ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

 

Služby pro provozovatele, montážní firmy a dovozce

Služby před expedicí jednotlivých komponent

Kontrola dodávek PV technologie před její expedicí z výrobní továrny k zákazníkovi.

Monitoring a dohled nad výstavbou

Pravidelný monitoring stavu a kvality dokončených prací (stavební, elektro, montáž vlastní technologie). Po každé kontrole je zpracován protokol o provedené kontrole s uvedením nalezených neshod a návrhem jejich řešení.

Studie připojitelnosti

Účelem zpracování studie připojitelnosti je verifikace připojitelnosti nového energetického zdroje do stávající rozvodné sítě.

Kontrola přejímek technologie

Na místě výstavby je za účasti zástupce investora/zhotovitele provedena inspektorem TÜV SÜD Czech kontrola neporušenosti a správnosti (množství/typ/model/výkon) dodané technologie. Po skončení inspekce je vystaven protokol o kontrole, na jehož základě je financující bankou proplacena faktura za dodanou technologii

Přínosy pro firmy

 • Jistota o kvalitě investičního záměru.
 • Záruka shody deklarovaných parametrů energetické jednotky.
 • Potvrzení návratnosti investice, případně eliminace rizika investice.
 • Provedení potřebných due diligence a vazby na služby Real Estate.
 • Posílení pozice klienta vůči třetím stranám.
 • Zdůraznění environmentálního přístupu zákazníka.

 

Větrné elektrárny

Díky pokrytí potřebnými akreditacemi nabízí společnost TÜV SÜD mezi jinými tyto služby:

 • Hodnocení vhodnosti lokality pro výstavbu.
 • Měření a vyhodnocení potenciálu větru.
 • Bezpečnost provozu z pohledu extrémního větru a intezity turbulence.
 • Vyhotovení Wind Expert Report pro účely bank.
 • Potvrzení kalkulace návratnosti investice.

Typová certifikace

 • Ověření návrhu technického řešení.
 • Ověření předpokladů a výpočtů namáhání jednotlivých částí.
 • Měření prototypů na funkčnost a bezpečnost.
 • Inspekce při výrobě.

Certifikace větrné farmy

 • Energetické certifi káty.
 • Ověření kvality stavebních základů.
 • Přezkoumání úplnosti a shodnosti dokumentace se smluvními podmínkami.
 • Monitorování průběhu stavby.
 • Aspekty připojení k elektrické síti.
 • Environmentální dopady.
 • Sestavení závěrečné zprávy o stavu zařízení ve vazbě na místní předpisy.

Přínosy pro firmy

 • Jistota o kvalitě investičního záměru.
 • Záruka shody deklarovaných parametrů energetické jednotky.
 • Potvrzení návratnosti investice, případně eliminace rizika investice.
 • Provedení potřebných due diligence a vazby na služby Real Estate.
 • Posílení pozice klienta vůči třetím stranám.
 • Zdůraznění environmentálního přístupu zákazníka.

 

Bioplynové stanice

Inspekční činnosti pro bioplynové stanice

Bioplynové stanice jsou souborem staveb a zařízení plynárenského, strojního a elektrotechnického rázu, k němuž se vztahuje mimo jiné následující legislativa:

 • NV 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.
 • NV 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.
 • NV 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění bezpečnosti.
 • Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
 • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
 • Nařízení č. 1774/2002/ES, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišnéhopůvodu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC).
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 • Všechny platné technické normy související s předmětem posouzení

Stranou nezůstávají ani stále rostoucí požadavky v oblasti ekologie a bezpeč.nosti. S tímto úzce souvisí otázky certifi kace systémů managementu ISO 14001, OHSAS 18001 a EN 16001.

Certifikace bioplynových stanic

Jako komplexní balíček služeb v oblasti bioplynových stanic nabízí TÜV SÜD Czech příležitost získat certifi kát bioplynové stanice jako celku, na základě:

 • Posouzení lokality a studie proveditelnosti (ověření celkového technického řešení na základě specifi kací jednotlivých součástí systému).
 • Zpracování či ověření energetického auditu.
 • Posouzení veškeré technické dokumentace.
 • Posouzení smluvních ujednání (stavebně právní předpoklady, výkup energie, vstupní suroviny, EPC kontrakt, O&M kontrakt, nakládání s odpady, atd.).
 • Ověření potřebných certifi kací jednotlivých součástí.
 • Monitorování stavebních prací, přejímek technologie, instalace, testování a připojení k síti.
 • Ověření reálné produkce energie.

Přínosy pro firmy

 • Jistota o kvalitě investičního záměru.
 • Záruka shody deklarovaných parametrů energetické jednotky.
 • Potvrzení návratnosti investice, případně eliminace rizika investice.
 • Provedení potřebných due diligence a vazby na služby Real Estate.
 • Posílení pozice klienta vůči třetím stranám.
 • Zdůraznění environmentálního přístupu zákazníka.

 

Certifikace udržitelnosti biopaliv

Udržitelnost biomasy a biopaliv

Biomasa je jedním z hlavních zdrojů obnovitelné energie. Její potenciál spočívá v přínosu ke zmírňování dopadu klimatických změn a snižování závislosti na ropě. Při používání biopaliv dochází k redukci emisí skleníkových plynů a v porovnání s klasickými fosilními palivy, vykazují biopaliva lepší biologickou odbouratelnost.

Povinnost uvádět biopaliva na trh je u nás legislativně stanovena od 1. ledna 2007. Postupně se podíl povinně přimíchávaných biopaliv v ČR zvyšoval z původních 2% na 5,75 % v roce 2010. V roce 2020 by měl podíl biopaliv v dopravě narůst až na 10%

Proč certifikace udržitelnosti ?

S nástupem využívání biopaliv se začala vynořovat řada protiargumentů, které zpochybňovaly jejich ekologické přínosy. Tyto protiargumenty byly hlavním důvodem pro zavedení tzv. kritérií udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny. Kritéria vycházeji ze Směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavní cíle kritérií udržitelnosti

 • Úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv a biokapalin musí činit minimálně 35% oproti emisím skleníkových plynů vznikajícím v celém životním cyklu alternativního fosilního paliva.
 • Suroviny pro pěstování biopaliv musí být pěstovány udržitelným způsobem.

Splnění těchto kritérií také nepřímo vede k podpoře domácí či regionální produkce, která je v souladu se zásadami k přírodě šetrného využívání přírodních zdrojů. Pro zajištění souladu s kritérii udržitelnosti jsou členské státy EU povinny zavést systém certifikace biopaliv a surovin pro jejich výrobu.

Váš přístup na evropský trh

Certifikace udržitelnosti biopaliv poskytovaná společností TÜV SÜD Czech Vám zajistí shodu se všemi právními požadavky a tím také Váš přístup na evropský trh. Můžeme Vám nabídnout know-how mateřského koncernu TÜV SÜD, který patří v Německu mezi první certifikační orgány v oblasti certifikace biopaliv.

Certifikace dle ISCC a dle českého národního systému

Společnost TÜV SÜD Czech nabízí certifikaci dle mezinárodního systému ISCC - International Sustainable and Carbon Certification, který byl schválen německým ministerstvem pro výživu jako první systém certifikace trvale udržitelné biomasy a biopaliv. Certifikace je prováděna českými auditory pod akreditací TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

Jakmile vejde v platnost český národní systém certifikace udržitelnosti biopaliv a biokapalin, je společnost TÜV SÜD Czech připravena nabízet také certifikaci dle tohoto systému.

Koho se certifikace udržitelnosti biopaliv týká ?

Certifikace, resp. prokázání souladu s kritérii udržitelnosti, se týká prakticky všech článků dodavatelsko - výrobního řetězce biopaliv. Zajištění shody s těmito kritérii musí být potvrzeno certifikačním orgánem s příslušnou akreditací a autorizací. Pěstitelé biomasy jsou do procesu certifikace také zapojeni, a to tím způsobem, že si sami vystavují tzv. samostatné prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti. V rámci certifikačního procesu u dalších článků v dodavatelsko-výrobním řetězci je také ověření plnění kritérií udržitelnosti minimálně 3% pěstitelů biomasy. Důležitým mezičlánkem z hlediska emisí skleníkových plynů je rovněž doprava.

Kroky vedoucí k certifikaci udržitelnosti biopaliv

 • výběr správného certifikačního systému a registrace,
 • předaudit (volitelný),
 • certifikační audit,
 • vyhodnocení shody s kritérii udržitelnosti,
 • vystavení certifikátu,
 • dozorový audit.

Přínosy pro firmy

 • Zajištění shody s legislativními požadavky EU.
 • Nezbytný předpoklad pro Váš vstup na trh.
 • Zdůraznění environmentálního image Vaší firmy. Potvrzení udržitelnosti Vašeho podnikání.
 • Partnerství s odborníkem s celosvětovou působností.
 • Know - how a zázemí jedné z prvních společností schválených pro certifikaci udržitelnosti biopaliv a biokapalin v SRN.

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...