Certifikace procesu svařování

Svařování je ve velkém rozsahu používáno v průmyslové výrobě a zaujímá v mnoha podnicích klíčové postavení mezi výrobními technologiemi.

S ohledem na zvýšené požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti průmyslových výrobků je důležité zajistit, aby procesy svařování byly prováděny efektivně za využití všech vhodných nástrojů kontroly.

Z pohledu zákazníků a zainteresovaných stran se pak jedna o podstatnou část systému managementu, protože nedodržení požadavků na proces svařování může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví, majetek i ekologii.

Legislativa / normy

ISO 3834

Norma ISO 3834 ve svých ustanoveních specifikuje požadavky na proces svařování. Jedná se o základní normu celého procesu, která stanovuje kritéria, jejichž splnění je nezbytné pro zajištění spolehlivosti a jakosti.

Norma je nezávislá na druhu svařované konstrukce, stanovuje kvalitativní požadavky na svařování jak v dílnách, tak i na montážích, podává návod, jak vyjádřit způsobilost výrobce pro výrobu svařovaných konstrukcí v souladu se zadanými požadavky a zároveň může sloužit jako podklad k hodnocení způsobilosti výrobce pro svařování.

EN 15085

Norma EN 15085 specifikuje obecné požadavky stanovené v ISO 3834 do oblasti svařování železničních kolejových vozidel. Norma stanovuje certifikační a jakostní požadavky na výrobce, kteří provádějí svařování při výrobě nových konstrukcí a při opravách železničních kolejových vozidel.

Na tuto normu poté navazují se svými požadavky národní drážní předpisy jako např. Předpis Českých drah V 95/5.

TÜV SÜD Czech poskytuje služby v oblasti certifikace systémů managementu jakosti ve svařování v celém rozsahu včetně certifikace dle specifických národních drážních předpisů.

TÜV SÜD Czech je mezinárodně uznávanou značkou a jím vystavené certifikáty mají celosvětové uznání.

Komu jsou služby určeny

Certifikace systémů managementu jakosti ve svařování je obecně použitelná pro výrobní organizace, především v oblasti:

 • kovovýroby,
 • výroby strojů,
 • výroby dopravních prostředků,
 • výroby ocelových konstrukcí (v souvislosti s požadavky EN 1090),
 • stavebnictví.

Přínosy

 • Možnost uplatnit své výrobky v oblastech, kde se naplňování ISO 3834 ve výrobě stává základní podmínkou plnění legislativních nebo zákaznických požadavků (např. oblast tlakových zařízení, strojních zařízení, stavebních ocelových konstrukcí apod.).
 • Získání nástroje pro podporu naplňování požadavků norem a předpisů, které se vztahují na svařované konstrukce.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
 • Zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům.

 

Ověřování a schvalování postupů svařování

Požadavky na jakost jednotlivých svarových spojů, především u některých specifických výrobků jako jsou např. tlaková zařízení, jsou velmi vysoké.

Vzhledem k tomu, že ověření všech kvalitativních parametrů konkrétního svarového spoje provedeného na výrobku není možné, je nutné provést tato ověření v předvýrobní etapě při simulovaných výrobních podmínkách.

Tento proces musí zahrnovat naplánování technických parametrů realizace svaru, zavaření zkušebních vzorků v simulovaných podmínkách, ověření kvalitativních parametrů svarového spoje, korekce naplánovaných parametrů a zajištění kontinuální realizace při skutečné výrobě.

Legislativa / normy

Ověřování a schvalování postupů svařování je regulováno legislativou a provádí se dle technických norem specifických pro dané technologie a materiály.

V současné době upravuje tuto oblast celá řada norem a celá oblast se neustále vyvíjí. Jako základní lze jmenovat normy řady EN ISO 15614, EN ISO 14555, příp. EN ISO 15620.

TÜV SÜD Czech poskytuje služby v oblasti ověřování a schvalování postupů svařování obecně, ale i ve specifických oblastech jako jsou např. tlaková zařízení, jaderná energetika, strojní zařízení apod.

TÜV SÜD Czech je mezinárodně uznávanou značkou a jím vystavené inspekční dokumenty mají celosvětové uznání.

Komu jsou služby určeny

Požadavky evropských, resp. mezinárodních norem pro ověřování a schvalování postupů svařování jsou obecně použitelné pro výrobní organizace, ale uplatní se i v celé řadě služeb. Uplatní se zejména v oborech:

 • kovovýroby,
 • výroby strojů,
 • výroby dopravních prostředků,
 • výroby ocelových konstrukcí (v souvislosti s požadavky EN 1090),
 • stavebnictví.

Přínosy pro firmy

 • Naplnění požadavků závazných právních předpisů v celé řadě oborů.
 • Schválené postupy svařování prostřednictvím TÜV SÜD Czech jsou standardně uznávány v rámci celé EU.
 • Schválené postupy svařování prostřednictvím TÜV SÜD Czech podporují naplnění evropské směrnice pro tlaková zařízení (97/23/EC).

 

Zkoušky svářečského personálu

Schopnost svářeče plnit ústní a písemné instrukce a ověřování jeho osobních zručností jsou důležitými faktory zajištění jakosti svařovaných výrobků.

Při zkouškách svářeče je kladen důraz na schopnost svářeče ručně manipulovat s elektrodou/svařovacím hořákem a tímto vytvářet svar přijatelné jakosti. To je velmi důležité např. u stavebních ocelových konstrukcí, tlakových zařízení dopravních prostředků a dalších výrobků a zařízení, kde by jakákoliv porucha svaru mohla mít dalekosáhlé následky na bezpečnost stavby, zařízení nebo výrobku.

Legislativa / normy

Oblast zkoušek svářečského personálu je regulována legislativou a standardy v podstatě od zavedení této technologie do průmyslové praxe. Z toho je zřejmé, jaký je kladen důraz na zručnost, zkušenosti a znalosti svářečského personálu.

V současné době upravuje tuto oblast celá řada norem a celá oblast se neustále vyvíjí. Jako základní lze jmenovat EN 287-1, EN ISO 9606-2 až EN ISO 9606-5 a EN 1418.

TÜV SÜD Czech poskytuje služby v oblasti přezkušování svářečského personálu obecně, ale i v oblasti zkoušek zaměřených na specifické oblasti a požadavky (např. tlaková zařízení, jaderná energetika apod.).

TÜV SÜD Czech je mezinárodně uznávanou značkou a jím vystavené osvědčení svářečů mají celosvětové uznání.

Komu jsou služby určeny

Požadavky evropských, resp. mezinárodních norem pro zkoušky svářečů jsou obecně použitelné pro výrobní organizace, ale uplatní se i v celé řadě služeb. Uplatní se zejména v oborech:

 • kovovýroba,
 • výroba strojů a zařízení,
 • výroba dopravních prostředků,
 • výroba ocelových konstrukcí,
 • stavebnictví.

Přínosy pro firmy

 • Naplnění požadavků závazných právních předpisů v celé řadě oborů.
 • Zkoušky svářečů prostřednictvím TÜV SÜD Czech jsou standardně uznávány v rámci celé EU.
 • Zkoušky svářečů prostřednictvím TÜV SÜD Czech podporují naplnění evropské směrnice pro tlaková zařízení (97/23/EC).

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...